SZMSZ

 

A könyvtár működési szabályzata

A könyvtár neve : Varga Katalin Gimnázium Könyvtára

A könyvtár címe : Szolnok, Szabadság tér 6.

Létesítésének ideje : 1930

Elhelyezése : a gimnázium épületének harmadik emeletén

Alapterülete: 164,30 m²

Helyiségeinek száma: 3

A könyvtári rendszerben elfoglalt helye: az iskolai könyvtárhálózat tagkönyvtára.

A könyvtár jellege : zárt könyvtár

I. Fenntartása és szakmai irányítója

A könyvtár a Varga Katalin Gimnázium szervezetében működik.

Fenntartója : a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

Címe: Szolnok, Kossuth tér 9.

Szakmai központja, módszertani gondozója : a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Pedagógiai Intézet Könyvtára

Címe: Szolnok, Mária út 19.

 

II. Az iskolai könyvtár feladatai

 1. Biztosítja az iskola nevelői és tanulói számára az oktatáshoz, tanuláshoz és önműveléshez szükséges információkat és információhordozókat.
 2. Gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, őrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja.
 3. Könyv- és könyvtárhasználati ismeretek tanításával, szolgáltatásának egész rendszerével a tanulók önálló ismeretszerző képességének kialakítására törekszik.
 4. Központi szerepet tölt be az iskola olvasás- és könyvtár-pedagógiai tevékenységében.
 5. A nevelőtestület aktív közreműködésével szervezi a tanulók könyvtárhasználóvá nevelését.
 6. Tájékoztatást nyújt a dokumentumokról és szolgáltatásokról.
 7. Helyet biztosít tanórai foglalkozások tartására.
 8. Egyéni és csoportos helyben használatra helyet biztosít.
 1. Könyvtári dokumentumokat kölcsönöz.
 2. Dokumentumok másolását teszi lehetővé.
 3. Számítógépes informatikai szolgáltatásokat biztosít.
 4. Tájékoztatást nyújt a pedagógiai – szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekben működő könyvtárak, nyilvános könyvtárak dokumentumairól, szolgáltatásairól.

 

III. A könyvtárhasználat rendje

 1. Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói, nevelői, adminisztratív és technikai dolgozói használhatják a könyvtár nyitvatartási idejében.
 2. Az iskolai könyvtárhasználókat ingyenesen megilletik az alábbi alapszolgáltatások :

–         könyvtárlátogatás,

–         könyvtári gyűjtemény helyben használata,

–         információ a könyvtár szolgáltatásairól.

3.   Az iskolai könyvtárban az alapszolgáltatásokon kívül az alábbi szolgáltatások vehetők

igénybe:

– a könyvtár állományának egyéni és csoportos helyben használata (olvasótermi, kézikönyvtári könyvek, folyóiratok, értékesebb dokumentumok, audiovizuális és multimédiás információhordozók)

4.   Beiratkozáskor a tanuló neve és osztálya kerül regisztrálásra. A nyilvántartás elektronikus rendszerű.

5.   A könyvtári dokumentumok nyilvántartása és kölcsönzése elektronikusan történik.

6.   Minden beiratkozott olvasó jogosult a kölcsönzésre. A pedagógusok számára az egyidejűleg kölcsönözhető  dokumentumok száma a tankönyvek kivételével: 15 db. A   többi kölcsönző  számára az egyidejűleg kölcsönözhető  dokumentumok száma a tankönyvek kivételével : 6 db. Legkésőbb a  tanév utolsó napjáig a kölcsönözhető dokumentumokkal mindenki köteles elszámolni.

7.  A könyvtárból bármely dokumentumot kivinni csak a könyvtáros tudtával, a személyi kölcsönzési nyilvántartásban történt rögzítés után szabad. A könyvtáros távollétében, csak kivételes esetekben /érettségi, versenyek/, szigorúan az iskola vezetőinek /igazgató, vagy igazgatóhelyettesek/ jelenlétében kerülhet ki dokumentum a könyvtárból. Ebben az esetben  a kölcsönző személy és az igazgatóságból jelenlévő személy aláírásával hitelesített nyomtatványon fel kell tüntetni a kölcsönzött dokumentum leltári számát, szerzőjét, címét és a kölcsönzés dátumát.

8.  Az iskolát véglegesen elhagyó diákok csakis úgy bocsáthatóak el az iskolából, hogy könyvtári tartozásaikat is rendezték, s ezt a könyvtáros igazolta.

9.  A könyvtári ingyenes tankönyvek kölcsönzésére és használatára vonatkozó szabályokat az 1. számú melléklet tartalmazza.

10.  A kölcsönözhető állomány a szabadpolcról választható.

11.   A könyvtár gyűjteményében található dokumentumokról térítés ellenében másolat készíthető.

12. A csak helyben használható dokumentumokat a nevelők egy-egy tanítási órára kikölcsönözhetik.

13. Nem kölcsönözhetők a napilapok, a folyóiratok, az olvasóteremben található dokumentumok.

14. Az iskolai könyvtár letéti állományt helyez el az oktató-nevelő munka érdekében az alábbi helyeken:

–         szaktantermekben,

–         tanári szobában.

Az ideiglenesen kihelyezett dokumentumokért a megbízott nevelők anyagi felelősséggel tartoznak.

 1. A könyvtár nyitvatartási rendje :

– tanéven belül : szorosan igazodik a tanév tanítási napjaihoz, az iskolai szünidőben zárva tart.

–  tanéven belül hetente:

hétfő :              8.00 – 15.00

kedd :               8.00 – 15.00

szerda:             8.00 – 15.00

csütörtök:        8.00 – 15.00

péntek :           8.00 –  14.30

Adott esetben igazodik a könyvtáros egyéb feladataihoz (tanítási óra), illetve az iskolai rendezvényekhez is.

 

IV. Állományának alakítása, gazdálkodása

 1. A könyvtár a helyi tantervi követelményeknek megfelelően, folyamatosan, tervszerűen és arányosan fejleszti állományát.
 2. A könyvtáros az állomány alakításában figyelembe  veszi az igazgató, a nevelőtestület, a diákközösség javaslatait és az iskola könyvtári környezetének adottságait.
 3. A könyvtár állományának gyarapításáért, minőségéért a könyvtáros felel, hozzájárulása, illetve tájékoztatása (szaktanári megrendelés esetén) nélkül a gyűjteménybe dokumentum nem vásárolható.
 4. Állományba vétel, ajándék és csere útján a gyűjtőköri elveknek megfelelően  gyarapodik.
 5. Feladatainak ellátásához  szükséges anyagi feltételeket az iskola a költségvetésben előre  megtervezetten, folyamatosan biztosítja.
 6. A  költségvetési keret 60-80 %-a könyvtárellátási szerződéssel folyamatosan, 20-40%-a hiányzó, valamint a könyvforgalomba nem kerülő művek beszerzésére  fordítható.

 

V. Az állomány nyilvántartása

A dokumentumok állományba vétele a 3/1975. (VII. 17.) KM_PM. Sz. együttes rendelet és  az MSZ 3448-78. szabvány szerint történik. A tartós megőrzésre szánt dokumentumokat 8 napon belül a könyvtáros állományba veszi.  A dokumentumok típustól függetlenül, de dokumentumtípusonként önálló jelzettel ellátva, folyószámozással  elektronikus nyilvántartásba kerülnek.  ( Szirén Könyvtári Rendszer lehetővé teszi az összes dokumentumtípus egyszerre történő kezelését. Az új dokumentumok nyilvántartása csak az elektronikus katalógusban történik, a cédulakatalógust már nem bővítjük. A 2011/2012 es tanévtől a dokumentumok nyilvántartása csak elektronikus úton fog történni, ugyanis a Szirén Könyvtári Rendszer teljes és tételes leltárkönyv funkcióval is el van látva, így  bármikor nyomtatható a leltárkönyv, akár részleteiben, akár egészében. Biztonsági okokból a régi leltárkönyveket megőrizzük, és folyamatosan csatoljuk hozzájuk az újabb beszerzésekről készült, elektronikus katalógusból nyomtatott tételes leltárkönyvet. )

VI. Az állomány védelme

A könyvtár állományának ellenőrzését a  3/1975. KM-PM együttes rendelet és az ezt kiegészítő együttes irányelv ( Művelődési Közlöny 1978/9. száma) szerint végezzük.   A könyvtár állományából kölcsönzők illetőleg az állományt helyben használók anyagilag felelnek a dokumentumok megrongálásával vagy elvesztésével okozott kárért.  Az elveszett vagy megrongált dokumentumot az olvasó köteles egy kifogástalan, azonos példánnyal pótolni. Ennek hiányában a dokumentum mindenkori beszerzési értékét, vagy a dokumentum másolási értékét kell megtéríteni.  Az elveszett, elhasználódott, fölös, elavult dokumentumokat folyamatosan kigyűjtjük az állományból és tanévenként töröljük  a nyilvántartásból.

VII. Az állomány feltárása

 1. A könyvtár dokumentumairól az alábbi feltáró katalógusok készülnek:

– betűrendes (leíró) keresztkatalógus

– ETO szerinti szakkatalógus

– raktári katalógus

 1. Formája szerint :

– cédula  /2009. október 1-től  csak számítógépes, de a cédulakatalógust oktatási célokra megőrizzük/

– számítógépes

 

VIII. Záró rendelkezések

1.  Az iskolai könyvtár Működési Szabályzata az iskolai Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékletét képezi.

2.Jelen szabályzatban nem tárgyalt kérdésekben az érvényben lévő jogszabályokat kell érvényre juttatni.

3.Az iskolai könyvtár Működési Szabályzatát mindenki által hozzáférhető helyen  kell elhelyezni :

– könyvtárban

– tanári szobában

– az igazgatói titkárságon

 

Szolnok,  2011. június 30.

Molnár László

igazgató